தூக்கம்

உங்களுக்கு கவலையாக இருக்கிறதா? உணவு அல்லது சம்பளம் பற்றிய கவலைகள் உங்களை பாதிக்கிறதா? உதவிக்கு இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்.

தமிழ் மொழியில் தூங்குவதற்கான உதவிக்குறிப்புகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்.

எங்களுடைய தளர்வு வகுப்புகளில் சேரவும்! இங்கே என்பதைக் கிளிக் செய்யுங்கள். 

நாளில் கலோரிகளை எரிக்க, நீங்கள் செய்யக்கூடிய சில பயிற்சிகளுக்கு இங்கே என்பதைக் கிளிக் செய்யுங்கள்.

©2020 COVID Migrant Support Coalition
sgmigrantcoalition@gmail.com

  • Telegram
  • Facebook
  • Instagram